لیست شرکتهای حفاریشرکتهای حفاری1396/02/161396/02/16
لیست دستگاه های حفاریدستگاه های حفاری1396/02/16 
لیست مسئولین فنی شرکتهای حفاریمسئولین فنی شرکتهای حفاری1396/02/161396/02/23
لیست مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای حفاریمدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای حفاری1396/02/16 
 
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت تحلیل گران سیستم زاگرس
شماره های تماس : 08334326819 - 08334324131