مشخصات عمومی شرکتهای حفاری
وضعیت رتبه بندی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مشخصات دستگاه های حفاری
لیست دستگاههای حفاری نقل و انتقال داده شده طی ماه جاری
مشخصات مسئولین فنی شرکتهای حفاری
مشخصات مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره وشرکتهای حفاری
سوابق تخلفات شرکتهای حفاری
رأی کمیسیون رسیدگی به صلاحیت حفاران در زمینه تخلفات
سوابق شکایات
Copyright by Jamab@2008