ليست دستگاههاي حفاري نقل وانتقال داده شده طي ماه جاري
آدرس دفترخانه
شماره دفترخانه
نام شركت خريدار
نام شركت فروشنده
انگ دستگاه
كد دستگاه
نام دستگاه حفاري

 

بازگشت به صفحه اول