مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
618
نام شركت
پي چاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8152
552
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
8467
562
ايران
طرح داندو
300
روتاري
1177
168
آمريكا
دياموند برت

 

بازگشت به صفحه اول