مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
617
نام شركت
آب سفيد زرآورد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8624
511
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6003
295
ايران
طرح فيلينگ 2000
300
روتاري
7763
6377
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول