مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
613
نام شركت
كاوش آب دارابگرد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5291
918
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6802
8602
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7754
5477
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
9269
662
آمريكا
والكرنر
200
ضربه اي
4875
235
انگلستان
والكرنر

 

بازگشت به صفحه اول