مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
612
نام شركت
حفاران ارشد جنوب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
8468
758
ايران
طرح داندو
300
روتاري
9975
7599
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
ضربه اي
7028
389
ايران
طرح رستون 60
300
روتاري
5786
8657
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
5768
6857
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
6855
469
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
7468
753
انگلستان
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول