مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
607
نام شركت
چكش سازند زاگرس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
5785
8557
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8228
2882
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8202
282
ايران
طرح گاردنردنور 1500
300
روتاري
5762
6257
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6827
8627
ايران
طرح ويرث
350
روتاري
7746
4677
آمريكا
اينگرسولراند T4

 

بازگشت به صفحه اول