مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
604
نام شركت
اروم نيلگون شمالغرب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6815
8615
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6679
308
آمريكا
گاردنردنور
300
روتاري
8219
1982
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول