مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
603
نام شركت
آب جويان زرين البرز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
5767
6757
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
8207
782
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
8446
4486
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
6839
8639
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1043
742
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2401
153
ايران
طرح اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول