مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
602
نام شركت
خوشنام خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
1479
250
ايران
كاوش ايراني
250
ضربه اي
4225
338
انگلستان
منگلد
280
ضربه اي
2857
974
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول