مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
600
نام شركت
آسان حفر بوئين زهرا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7978
7879
ايران
طرح فيلينگ 2000
300
روتاري
9988
8899
ايران
طرح فيلينگ 2000
300
روتاري
8020
410
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
3680
8036
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
1166
170
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
9344
919
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
9953
314
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
8961
898
سوئد
سالزگيتر

 

بازگشت به صفحه اول