مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
599
نام شركت
آبرفت كاوان كسري
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7758
5877
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
3982
8932
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
8263
6382
ايران
طرح روسي
300
روتاري
3880
8038
ايران
طرح گاردنردنور 2000
220
ضربه اي
1144
500
ايران
طرح اسپيداستار
250
روتاري
7023
383
ايران
طرح فلينگ 2000
250
ضربه اي
6029
338
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول