مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
598
نام شركت
آبرسان دشت خرامه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9150
5091
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
8038
428
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1927
320
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7786
581
انگلستان
روستون 60
150
ضربه اي
9456
923
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول