مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
595
نام شركت
ايمن سازه تنگ براق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8337
3387
ايران
طرح گاردنردنور 3000
200
روتاري
8018
408
ايران
طرح فيلينگ 1500
250
روتاري
7785
8577
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
5773
7357
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8452
4582
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
5299
109
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
4512
158
آمريكا
اسپيداستار 71
300
روتاري
3877
224
آمريكا
روتامك
240
ضربه اي
4468
259
انگلستان
روستون 60
350
روتاري
2428
184
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول