مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
594
نام شركت
مكانيك حفر آذر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
3380
8033
روسيه
روسي 16A-15B
200
روتاري
2418
172
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول