مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
592
نام شركت
خزر رود طبرستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9172
709
ايران
طرح فلينگ 2000
200
روتاري
4826
192
آمريكا
فيلينگ 1500
250
ضربه اي
7274
396
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول