مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
589
نام شركت
آزمونه فولاد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
6799
9967
روسيه
روسي
150
روتاري
9497
875
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول