مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
587
نام شركت
گلدشت گلستان رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
9981
8199
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
5771
7157
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
3484
8344
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
2414
168
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6836
8636
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8485
4885
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
8346
3486
ايران
طرح داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول