مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
585
نام شركت
شهدآب سهند
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
3583
8353
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6835
8635
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
6811
8611
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
9050
5090
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
6899
9968
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
9350
5093
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
5769
6957
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول