مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
584
نام شركت
پرديس كوير ابركوه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7998
9879
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7987
8779
ايران
طرح اسپيداستار 2000
350
روتاري
6032
342
ايران
طرح گاردنردنور 2000
350
روتاري
5020
267
ايران
طرح فلينگ 2000
300
روتاري
9333
505
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8418
4188
ايران
طرح اسپيداستار 2500
400
روتاري
9424
503
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
6807
8607
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول