مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
583
نام شركت
قطره باران طوس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7724
2477
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8956
5689
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
8236
3682
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
3480
8340
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
6809
8609
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
5318
150
آمريكا
گاردنردنور 1000
200
ضربه اي
8311
536
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
6736
459
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول