مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
582
نام شركت
نهند آب غرب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8493
4893
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
8439
4389
ايران
طرح فيلينگ 2500
350
روتاري
7026
386
ايران
طرح فلينگ 2000
250
روتاري
7230
3072
ايران
طرح فلينگ 2000
180
ضربه اي
7851
553
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8491
4891
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
4791
177
آمريكا
دياموند برت
400
روتاري
4564
195
آمريكا
اينگرسولراند
200
روتاري
1861
209
آمريكا
روتامك 1300
300
روتاري
4365
138
آمريكا
گاردنردنور

 

بازگشت به صفحه اول