مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
578
نام شركت
فوران آب اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
5001
247
ايران
طرح فلينگ
300
روتاري
6852
8652
ايران
طرح فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول