مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
575
نام شركت
آب باران فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6038
351
ايران
طرح فلينگ
300
ضربه اي
2181
218
ايران
طرح روستون 60
300
روتاري
8128
528
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
4939
326
ايران
طرح روستون 60
250
روتاري
8476
4786
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
7211
1172
ايران
طرح رستون 60
300
روتاري
8051
451
ايران
طرح گاردنردنور
200
ضربه اي
4677
185
آمريكا
داندو 800
250
ضربه اي
6413
417
انگلستان
داندو 800
220
ضربه اي
8368
538
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
8447
4784
سوئد
كرليوس
250
ضربه اي
7237
3772
روماني
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول