مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
573
نام شركت
حفاري و معدني صنعتي آبشار كوير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8495
4895
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
6834
8634
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
6826
8626
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
7970
7079
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7032
392
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
9550
5095
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7736
3677
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
8379
543
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6864
8664
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
8305
3085
ايران
طرح فلينگ 2000
250
روتاري
3980
8039
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
6818
8618
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
6665
452
ژاپن
سانكيو
200
ضربه اي
6762
461
انگلستان
روستون 22
180
ضربه اي
6311
416
انگلستان
رستون 22

 

بازگشت به صفحه اول