مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
569
نام شركت
كاوشگران دشت آذر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
7005
359
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
8431
4318
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8883
894
آمريكا
فيلينگ
200
ضربه اي
5315
147
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
8745
852
انگلستان
روستون 22
300
ضربه اي
4068
738
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول