مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
568
نام شركت
فامنين دشت غرب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1857
793
ايران
طرح اسپيداستار
250
ضربه اي
4115
128
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول