مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
567
نام شركت
تالش آب آرين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
6854
8654
ايران
طرح داندو
220
روتاري
8265
6582
ايران
طرح اسپيداستار 2500
350
روتاري
8198
598
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
7009
367
ايران
طرح داندو
175
ضربه اي
8122
522
ايران
منگلد
200
ضربه اي
2667
986
آمريكا
اسپيداستار
250
ضربه اي
6823
8623
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول