مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
566
نام شركت
صنعتي معدني حفاري دژآب فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
2427
183
آلمان
ويرث
350
روتاري
4037
242
آلمان
ويرث
400
روتاري
6820
8620
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول