مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
563
نام شركت
زرين آب فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
6812
8612
ايران
طرح فيلينگ 2000
350
روتاري
8217
1782
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول