مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
562
نام شركت
طغيان آب جنوب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8497
4897
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
روتاري
5039
287
ايران
طرح گاردنردنور
300
روتاري
8277
7782
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7966
6679
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
8067
447
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول