مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
556
نام شركت
حفاري نگين ارس رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8442
4482
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8326
3286
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8235
3582
ايران
طرح گاردنردنور 3000
300
روتاري
7753
5377
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول