مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
553
نام شركت
تربت آبشار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9944
937
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2824
636
آمريكا
منگلد
150
ضربه اي
8667
866
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول