مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
551
نام شركت
پوياب زاگرس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9972
7299
ايران
طرح گاردنردنور 2500
روتاري
3482
8342
ايران
طرح ويرث
300
روتاري
6748
460
انگلستان
اينگرسولراند
200
ضربه اي
7010
368
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
8161
564
انگلستان
روستون
250
ضربه اي
3841
154
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول