مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
550
نام شركت
آبياب زرين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8063
463
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
8052
452
ايران
طرح فلينگ 2500
250
ضربه اي
8772
848
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
1209
328
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول