مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
549
نام شركت
دشتگون گستر سبز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8463
4683
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7983
8379
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7733
3377
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8013
403
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7976
7679
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
8013
403
ايران
طرح اسپيد استار
200
ضربه اي
8173
573
ايران
روستون 60
250
روتاري
8465
4685
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
2961
643
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول