مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
548
نام شركت
آبسراي سپاهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3827
150
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
8244
4482
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
1177
168
آمريكا
ديامونت برت

 

بازگشت به صفحه اول