مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
546
نام شركت
كوثرآب فسا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8252
5282
ايران
طرح روستون 60
250
ضربه اي
8343
3483
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
3767
208
آمريكا
اسپيداستار
250
ضربه اي
3272
681
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
8183
583
انگلستان
روستون60
220
ضربه اي
8841
888
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
8868
853
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول