مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
544
نام شركت
كاوش ياران زمين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8199
599
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
7965
6579
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
7247
4772
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
7243
4372
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول