مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
542
نام شركت
آبسازه كرمانشاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
140
روتاري
8139
539
ايران
طرح فلينگ
250
روتاري
8232
3282
ايران
طرح اسپيداستار 2500
220
روتاري
8254
5482
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
8179
579
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
5770
7057
ايران
طرح اسپيداستار 2000
180
ضربه اي
5287
873
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
9555
717
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
5167
646
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول