مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
541
نام شركت
سرين سو تبريز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
6039
352
ايران
طرح فلينگ 2000
300
ضربه اي
8356
3586
ايران
طرح رستون 60
300
روتاري
7740
4077
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
3365
678
انگلستان
داندو 800
250
روتاري
8453
4583
روسيه
روسي
250
روتاري
1557
448
روسيه
روسي
150
روتاري
8241
4182
روسيه
روسي
200
روتاري
8049
449
روسيه
طرح روسي
200
روتاري
8058
458
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول