مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
540
نام شركت
حفار حاشيه خزر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
5296
977
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
6859
8659
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
5781
8157
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
5311
142
ايران
طرح فلينگ 2000
200
ضربه اي
5681
568
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
4295
146
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9136
642
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
7782
8277
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
7246
4672
ايران
طرح روسي
250
ضربه اي
5168
650
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
1507
316
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول