مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
538
نام شركت
آبروان طوس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
4428
148
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7268
727
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول