مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
537
نام شركت
نگين دشت باختر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7481
748
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
3898
124
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9281
644
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول