مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
534
نام شركت
حفاري و آبياري نويددشت و ساحل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
8972
901
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
7215
1572
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2412
166
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
9246
924
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول