مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
533
نام شركت
آبياب جرقويه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
6256
433
ايران
طرح داندو 800
180
ضربه اي
1255
958
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
6524
443
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول