مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
532
نام شركت
كاوش آب سبحان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1367
241
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
4666
227
آمريكا
اسپيداستار
300
ضربه اي
1456
114
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول