مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
531
نام شركت
روشناب شرق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9812
992
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
2761
639
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4013
218
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
1127
262
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
5446
334
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول