مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
529
نام شركت
سيماي خورشيد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8433
4338
ايران
طرح فيلينگ 3000
250
روتاري
8238
3882
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8200
82
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
9485
839
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
3951
155
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
6562
451
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
4644
182
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
3636
700
انگلستان
كيستون

 

بازگشت به صفحه اول